Kamis, 14 Juli 2011

Macam-Macam Surga DAn Neraka

pembagian Surga Menurut Ukuran IMAN ( Wahyu TUHAN kepada Rev. Jaerock Lee)
IMAN yang bagaikan rumput kering / jerami: tempatnya di Firdaus
IMAN yang bagaikan kayu: tempatnya di Kerajaan Surga Tingkat I
IMAN yang bagaikan permata: tempatnya di Kerajaan Surga Tingkat II
IMAN yang bagaikan perak: tempatnya di Kerajaan Surga Tingkat III
IMAN yang bagaikan emas: tempatnya di Kota Yerusalem Baru
Surga dan Penghuninya
Posted on September 9, 2010 by hanifanyou
8 Tingkatan Surga dan Calon Penghuninya :
Surga ( Al Jannah )
Suatu tempat di alam akhirat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, serta kemuliaan yang abadi.
Allah SWT menjanjikan tempat ini bagi hamba-hambaNya yang beriman dan bertaqwa kepada Nya.
Nama-nama surga, tingkatan dan calon penghuninya :
1. Surga Firdaus
Diciptakan dari Emas
Calon penghuninya dijelaskan dalam surat Al – Mukminun ( 1 – 11 )
a) Orang – orang yang memelihara dan khusyuk dalam shalatnya.
b) Orang – orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna.
c) Orang – orang yang membayar zakat
d) Orang – orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istrinya.
e) Orang – yang memelihara amanat dan menepati janji
2. Surga And
Diciptakan dari Intan Putih
Penghuninya :
a) Orang yang bertaqwa kepada Allah SWT ( QS An Nahl : 30 – 31 )
b) Orang yang beriman dan beramal shaleh ( QS Thaha : 75 -76 )
c) Orang yang berbuat baik ( QS Fathir : 32 – 33 )
d) Orang yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikkan ( QS Ar Rad : 22 – 23 )
3. Surga Na’im
Diciptakan dari Perak Putih
Penghuninya :
Orang yang bertaqwa dan beramal saleh ( QS Al Qalam 34, Luqman 8, QS Al Haj 56 )
4. Surga Ma’wa
Diciptakan dari Zamrut Hijau
Penghuninya :
a) Orang yang bertaqwa kepada Allah SWT ( QS An Najm 15 )
b) Orang yang beriman dan berama saleh ( QS As Sajdah 19 )
c) Orang yang takut pada kebesaran Allah SWT dan menahan hawa napsu buruk ( QS An Naziat 40 – 41 )
5. Surga Darusslam
Diciptakan dari Yakut Merah
Penhuninya :
Orang yang kuat iman dan islamnya, memperhatikan ayat – ayat Alquran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari karena Allah SWT ( QS Al An’am 127 )
6. Surga Darul Maqamah
Diciptakan dari Permata Putih
Dihuni oleh orang yang kebaikkannya amat banyak, dan sangat jarang berbuat salah.
7. Surga Al Maqaamul Amiin
Diciptakan dari Emas
Dihuni oleh orang yang keimanannya telah mencapai Muttaqien yakni orang yang benar-benar bertaqwa ( QS Ad Dukhan 15 )
8. Surga Khuldi
Diciptakan dari Marjan Merah dan Kuning
Penghuninya adalah Orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ( QS Al Furqan 15 )


Neraka dan Penghuninya
Posted on September 9, 2010 by hanifanyou
”Jahannam itu mempunyai tujuh pintu.Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka.” (Al-Nijr:44)
Tingkat-tingkat neraka iaitu :
1.Neraka Jahannam
Firman Allah SWT. Bermaksud :
” Dan Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada(pengikut- pengikut syaitan)semuanya.’ (Al-Hijr: 43)
2.Neraka Sa’ir
Firman Allah SWT bermaksud :
“Dan dia akan masuk ke dalam sa’ir (api neraka) yang menyala-nyala.” (Al-Insyiqaq: 12)
3.Neraka Saqor
Firman Allah SWT bermaksud :
” Apakah yang memasukkan kamu kedalam Saqor (neraka) .”(Al – Muddatstrir: 42)
4.Neraka Jahim
Firman Allah SWT bermaksud :
“ Dan diperlihatkan dengan jelas Neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat.”(Asy-Syua’ ara:91)
5.Neraka Huthamah
Firman Allah SWT bermaksud :
“ Dan tahukah kamu apakah Huthamah itu?”(Al –Ma’arij:15)
6.Neraka Lazo
Firman Allah SWT bermaksud :
“Sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergelojak(lazo) .”(Al-Ma’arij: 15)
7.Neraka Hawiyah
Firman Allah SWT bermaksud :
” Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.”(Al – Qariah :9)
Pada masing-masing tingkatan dari neraka itu diisi oleh golongan tertentu diantaranya :
1. Tingkat pertama berisikan golongan pendusta.
Firman Allah SWT bermaksud :
”Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu orang-orang yang mendustakan.”(Ath-Thur:11)
2. Tingkat yang kedua berisikan golongan yang lalai dalam solat.
Firman Allah SWT bermaksud :
“Maka celakalah bagi orang-orang yang solat,iaitu orang-orang yg lalai dari
solatnya .”(Al-Maaun:45)
3. Tingkat ketiga iaitu golongan pengumpat dan pencela.
Firman Allah SWT bermaskud:
“Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela.”(Al- Humazah:1)
4. Tingkat Keempat iaitu golongan pendusta.
Firman Allah SWT bermaksud :
”Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-kitab dengan tangan mereka sendiri,lalu dikatakan:” Ini dari Allah,”(dengan maksud) Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.Maka kecelakaan besarlah bagi mereka,kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri,dan kecelakaan Besarlah bagi mereka,kerana apa yang mereka
kerjakan.”(Al- Baqarah :79)
5. Tingkat kelima iaitu golongan yang mempersekutukan Allah.
Firman Allah SWT bermaksud :
”Katakanlah :Bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu,diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa,Tetaplah pada jalan lurus menuju kepadaNya dan mohonlah
ampun kepadaNya.Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang
yang mempersekutukanNya.” (Fushshilat : 6)
6 .Tingkat keenam iaitu golongan yang keras hati.
Firman Allah SWT bermaksud :
”Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang keras hati?)Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang keras
hatinya untuk mengingati Allah.Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.”Fushshilat :6)
7. Tingkat ketujuh iaitu golongan yang curang dalam menimbang.
Firman Allah SWT bermaksud :
”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan
apabila mereka Menukar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.”( Al-Muthaffifin: 1-3)
Kerana pedihnya seksaan neraka tersebut.masing- masing penghuninya menyeru kepada Allah agar mereka dapat dikembalikan ke dunia.Namun semuanya telah terlambat dan mereka tetap Menerima seksaan yang pedih.
Para penghuni neraka di tingkat tujuh menyeru dan berkata :
Sebagaimana firman Allah bermaksud :
”Mereka berseru: Hai
Malik,(malaikat penjaga neraka) biarlah Tuhanmu membunuh kami Sahaja.Dia menjawab:Kami akan tetap tinggal (di neraka ini).” ( Az-Zumar :77)
Kemudian para penghuni neraka tingkat keenam menyeru dan berkata pula,sesuai dengan firman Allah SWT bermaksud:
”Dan orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga Neraka Jahannam :”Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami walau sehari.”(Al-Mukmin :49)
Para penghuni neraka tingkat kelima berkata seperti Firman Allah bermaksud.
”Dan alangkah ngerinya,jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkanKepalanya di hadapan Tuhannya,(mereka berkata ): “YaTuhan kami, kami telah melihat dan mendengar,maka kembalikanlah kami (ke dunia),kami akan mengerjakan amal soleh,Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.”(As-Sajdah: 12)
Penghuni neraka tingkat keempat berkata juga,sesuai dengan firman Allah SWT bermaksud:
”Ya Tuhan kami,beri tangguhlah kami(kembalikanlah kami ke dunia ) walaupun dalam waktu Yang sedikit nescaya kami akan mematuhi seruan
Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul.” (Ibrahim: 44)
Para penghuni neraka tingkat ketiga berseru,sesuai dengan firman Allah berbunyi:
Ya Tuhan kami,keluarkanlah kami daripadanya( dan kembalikanlah kami ke dunia),maka jika kami Kembali (juga kepada kekafiran),sesunggu hnya kami adalah orang-orang yang zalim.”(Al-Mukminun: 107)
Para penghuni neraka tingkat kedua berseru seperti firmanAllah bermaksud:
“Mereka berkata:Ya Tuhan kami,kami telah dikuasai oleh kejahatan kami,dan adalah kami orang-orang yang sesat.”(Al-Mukminun: 106)
Kemudian penghuni neraka tingkat pertama berseru :
”YaHannan,Ya Mannan.”
Dalam hal ini Rasulullah SAW bertanya kepada Malaikat Jibril as tentang penghuni-penghuni setiap tingkat Daripada neraka. Maka Jibril as menjawab :
“Neraka tingkat ketujuh adalah tempat orang-orangMunafik.
Tingkat keenam tempat orang-orang yang derhaka dan mendakwa dirinya sebagai Tuhan.
Tingkat kelima Adalah orang-orang yg sombong dan kafir.
Tingkat ketiga adalah tempat orang-orang Yahudi.
Tingkat yang kedua adalah tempat-tempat orang Nasrani.”

0 komentar:

Posting Komentar